In 1983 verscheen Vogels van de Provincie Groningen (Boekema, E.J., Glas, P., Hulscher, J.B.). Sindsdien is er op vogelgebied in de provincie veel veranderd. Wij (Sybrand en Bert de Bruin) hebben het plan opgevat om die veranderingen te verwerken in een checklist van de vogels van Groningen. In deze lijst komt de nadruk te liggen op schaarse en zeldzame soorten. Daarnaast willen we meer preciese informatie over het voorkomen van bepaalde ondersoorten verwerken. Het is de bedoeling de (onder)soorten van een korte avifaunistische notitie te voorzien. Naast de literaire bronnen, waaronder het hierboven genoemde boek, willen we gebruik maken van waarnemingen van soorten, die vóór of buiten het BSP-niet broedvogelprojekt van SOVON èn buiten het werkgebied van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) vallen (de zogenaamde beoordeelsoorten). Wij roepen daarom iedereen op zijn/haar waarnemingen van de soorten van onderstaande lijst naar onderstaand correspondentieadres op te sturen.