Heeft de vereniging Avifauna Groningen invloed op het natuur- en milieubeleid? In deze bijdrage wil ik die vraag proberen te beantwoorden, niet uitputtend maar in hoofdlijnen. Allereerst de vraag of de vereniging in de afgelopen 25 jaar wel getracht heeft invloed uit te oefenen. Ja! Van stonde af aan heeft de natuurbeschermingsgedachte het beleid van de vereniging mede bepaald, in wisselende mate en gericht op soms heel verschillende doelgroepen. Naar mijn mening is in de loop van de tijd wel geprobeerd méér invloed uit te oefenen en dat is deels ook gelukt. Niet verwonderlijk, want de problemen van natuur en milieu zijn snel groter en ook veel zichtbaarder geworden, bovendien is de maatschappelijke waardering voor de boodschap van natuur- en milieuorganisaties ontegenzeggelijk sterk toegenomen. Wat opvalt is dat veel pogingen tot beïnvloeding vaak verliepen via andere verbanden. Bij activiteiten van bijvoorbeeld de Milieufederatie, de Waddenvereniging en het Groninger Landschap waren en zijn vaak leden van de vereniging betrokken.