Peter de Boer uit Lageland heeft een rapport samengesteld over de broedvogels van het Schildmeer. Het telt 31 pagina’s en enkele tientallen verspreidingskaarten. Het Schildmeer in de gemeente Slochteren is een van de beoogde kerngebieden in het Natuurbeleidsplan Midden-Groningen. Het is een betrekkelijk geïsoleerd natuurgebied, omringd door cultuurlandschap. Aan de zuidkant ligt een in 1982 ingesteld weidevogelreservaat, dat echter niet bij deze inventarisatie is betrokken. Door middel van vijftien bezoeken in 1994 is het Schildmeer tamelijk grondig geïnventariseerd. Er werden 76 broedvogelsoorten vastgesteld. Het meest belangwekkend zijn (tussen haakjes het geschatte aantal broedparen): Roerdomp (1), Grauwe Gans (1), Zomertaling (1), Krakeend (4), Tafeleend (1, jongen gezien), Waterral (3), Watersnip (1), Blauwborst (7), Paapje (2), Snor (1), Grote Karekiet (1) en Baardman (4).