Sinds 1987 vinden er in de provincie Groningen integrale broedvogelinventarisaties plaats van Kluten, plevieren, meeuwen en sterns. Deze worden gecoördineerd door de Werkgroep Koloniebroedvogels van Avifauna Groningen, in het kader van het Bijzondere Soorten Project-broedvogels (BSP) van SOVON. Vanaf 1991 maakt het project tevens deel uit van een meetnet van kustbroedvogels in de gehele internationale Waddenzee dat is opgezet onder vlag van het “Common Wadden Sea Secretariat” (CWSS) in Wilhelmshaven. In 1994 is het achtste jaar aan de reeks toegevoegd. In dit artikel wordt een korte presentatie van de resultaten gegeven.