Het internationale Waddengebied is voor een groot aantal broedvogels van belang. Doordat goede voedsel- en broedgebieden op korte afstand van elkaar zijn te vinden herbergt het gebied belangrijke populaties van kwetsbare soorten als Lepelaar, Eider, Blauwe Kiekendief, Kluut en Grote Stem. In de provincie Groningen zijn Rottum en de kwelders van de Noordkust en de Dollard van internationale betekenis (Van den Tempel & Osieck 1994). Rottumeroog en -plaat worden gedurende het bewakingsseizoen door personeel van Staatsbosbeheer geïnventariseerd. Deze tellingen hebben een lange traditie en zijn recent beschreven in Kasemir & Lutterop (1993). In dit artikel zullen de broedvogelgegevens van de Noordkust en Dollard worden besproken.