Eind oktober heeft minister Van Aartsen van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten de jacht op acht soorten onschadelijke trekvogels met ingang van het volgende jachtseizoen te willen beëindigen. Het gaat hier om Wintertaling, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Toppereend, Watersnip en Houtsnip. Hiermee komt minister van Aartsen voor een deel tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van de meerderheid van de Tweede Kamer en ruim 90% van de Nederlandse bevolking om plezierjacht niet langer toe te staan. Van de elf soorten waar Vogelbescherming Nederland jarenlang actie voor gevoerd heeft, is nu alleen de jacht op de Patrijs nog toegestaan. De jacht op Krakeend en Goudplevier was al enkele jaren gesloten.