Dat er langs de Waddenkust veel steltlopers pleisteren en doortrekken mag bekend worden verondersteld. Dat dit ook geldt voor het binnenland is minder bekend. In de jaren 70 bleek uit tellingen dat steltlopersoorten als Goudplevier, Regenwulp en Kemphaan sommige maanden massaal in het binnenland aanwezig waren. Na eer jarenlange stilte op het binnenlandse steltlopertellersfront werden de laatste jaren in enkele provincies (o.a. Noord-Holland) de integrale steltlopertellingen in ere hersteld. In 1993 nam de Nederlandse Steltloper Werkgroep (NSWG) het initiatief tot een landelijke telling (Gerritsen 1994). Door een misverstand mislukte de telling in Groningen. Dat was jammer, omdat onze provincie toch bekend staat om de grote aantallen Kieviten, Goudplevieren en Wulpen die er in het najaar pleisteren (Van Eerden & Key 1978, Boekema et al. 1983, Van den Brink et al. 1992). In november 1994 werd deze landelijke telling herhaald en nu was ook Groningen van de partij. Dit artikel geeft een overzicht van de resultaten.