In 1995 werd in “De Baggerputten” een meerjarig vangproject gestart, waarvan de verwachting is dat het inzicht zal geven in de ontwikkeling van de broedvogelpopulatie daar. De eventuele veranderingen in de broedvogelpopulatie zouden gerelateerd kunnen zijn aan veranderingen in het gebied, met name op lange termijn als de flora door het beheer een ander (en ouder) aanzien krijgt. De hier gepresenteerde gegevens geven een indruk van de verschillende soorten en hun aantallen. Uit de vergelijking van de inventarisatie volgens de SOVON-methode en vangsten in mistnetten, blijkt dat meer soorten worden gelokaliseerd volgens de SOVON methode maar, dat over het algemeen het aantal territoria, dat volgens deze methode wordt gevonden, kleiner is dan dat op het aantal gevangen mannelijke en vrouwelijke vogels van een soort doet vermoeden. Verder kon worden aangetoond dat de meeste vogels in het gebied jongen grootbrengen. Soorten die gebonden zijn aan een bepaalde biotoop werden veelal ook gevangen in dit type biotoop.