Sinds AVEBE in 1990 de waterzuiveringsinstallatie te Ter Apelkanaal in gebruik nam zijn de Vloeivelden bij de Blekslagerbrug niet meer als zodanig in gebruik. Bevloeiing met industrieafvalwater blijft sindsdien uit. Dit heeft zeer grote gevolgen gehad voor de avifauna. In de loop van de jaren is het gebied verdroogd. Hierdoor is een enorme hoeveelheid voedingsstoffen vrijgekomen waardoor een verruiging van het gebied optrad. Er is een duidelijke verschuiving opgetreden in de broedvogelbevolking van het gebied. Broedvogels van open, drassige biotopen hebben het veld geruimd en soorten van ruigte hebben zich gevestigd. Bovendien is een aantrekkelijk foerageergebied voor doortrekkende steltlopers en eenden verloren gegaan.