In het verleden is er weinig aan Boomvalken gedaan in Groningen. Tot en met 1995 werden enkele nesten gevonden en zijn in slechts vier gevallen jongen geringd. Over verspreiding, bestand en aantalsverloop is dan ook weinig bekend. In 1996 is deze lacune door het werk van enkele Avifauna-leden gedeeltelijk gevuld. Door het systematisch afzoeken van alle hoogspanningsmasten ten noorden van de stad Groningen (ca 110 km lengte) en delen van trajecten in het oosten van de provincie zijn veel Boomvalken gelokaliseerd. Samen met “losse” waarnemingen uit de rest van de provincie resulteerde de inventarisatie in het vaststellen van 16 waarschijnlijke en acht zekere broedgevallen. Van drie broedsels zijn de jongen geringd. Naast het uitvliegsucces is ook naar de voedselkeuze gekeken. Van de 120 gevonden prooien bestond 25% uit zwaluwen en 20% uit mussen. In Groningen lijken Boomvalken het aardig te doen. Landelijk gezien is dat zeker niet het geval; daar is de populatie de laatste tien jaar met 50% of meer achteruitgegaan. Om na te gaan hóe groot en succesvol de Groninger populatie is, en tevens de reden van voor/achteuitgang te achterhalen, is het nodig zoveel mogelijk nesten/territoria te vinden. Aangezien Groningen groot is en Boomvalken zich doorgaans nogal onopvallend gedragen, kunnen niet alle paren door ons gevonden worden. Verdachte waarnemingen in de broedtijd zijn dan ook meer dan welkom. Dus ziet u Boomvalken na half mei, geef ze dan alstublieft door aan ondergetekende. Bedankt!