De Koekoek (Cuculus canorus) wordt in allerlei soorten biotopen in de gehele provincie Groningen waargenomen. Op sommige plaatsen sporadisch, elders geregeld. In Groningen komt de Koekoek relatief het meest voor in moerassige streken met rietland en bosjes en verder in bosgebieden. Naar schatting broeden in de provincie 550 paren (van den Brink et al 1992). Naar aanleiding van een aangetroffen nest van en Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus) met daarin een koekoeksei, is de ontwikkeling van het ei tot het uitvliegen van de jonge Koekoek, voorzover mogelijk, in het broedseizoen van 1997 gevolgd. De ontwikkeling van deze vogel is gevolgd omdat het om een vogelsoort gaat die een verborgen levenswijze heeft.