Zoals aangekondigd op de jaarvergadering is het bestuur aan de slag gegaan met het opstellen van een visie op vogels en vogelbescherming in de provincie (de vogelvisie). Sinds het uitkomen van de vorige vogelvisie (in 1991) blijkt er veel veranderd in de provincie. Er zijn zowel veranderingen in de vogelbevolking opgetreden (of er worden trends steeds duidelijker), als veranderingen in beleid van overheden. Daarnaast speelt de realisatie van de Ecologische hoofdstructuur een rol en deels daarmee samenhangend de veranderende kijk op het beheer en de inrichting van natuurgebieden. Een heel apart probleem vormt de bodemdaling in de provincie als gevolg van de aardgaswinning. Kort gezegd komt het erop neer onder woorden te brengen; waartoe leiden de huidige ontwikkelingen, waartoe leidt het huidige beleid en waarnaar streeft Avifauna? Het opstarten hiervan bleek moeilijk te zijn, vooral om eerst op een lijn te komen over de aanpak. Steeds duidelijker wordt dat een vogelvisie niet alleen uitspraken over vogels moet gaan doen maar vooral ook over het vormen van een aantrekkelijk en natuurlijk landschap.