Sinds 1976 organiseert de stichting Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) wintertellingen in Drenthe, waarbij in het begin alleen roofvogels, watervogels en meeuwenslaaptrek werden meegenomen. De eerste resultaten ervan werden in 1982 opgenomen in het boek Vogels van Drenthe, zeker in die tijd een van de betere regionale avifauna’s. Nadat de wintertellingen in de periode 1978-1983 in dienst hadden gestaan van het ‘SOVON atlasproject voor winter- en trekvogels’ werd hierna direct de draad weer opgepakt. Vanaf 1995 werd gekozen voor een eenvoudiger opzet van deze tellingen. Voortaan werd uitsluitend geteld in de maand januari en wel per kwartblok in plaats van per atlasblok. Verder dienden alle vogelsoorten te worden geteld in plaats van een selectie en deden losse waarnemingen ook mee. De doelstelling van deze wintertelling ‘nieuwe stijl’ waren het verzamelen van gegevens omtrent verspreiding, (relatieve) aantalsschattingen, veranderingen in verspreiding en aantallen en het verzamelen van biotoopinformatie. Omdat in één jaar moeilijk de gehele provincie kan worden geteld is besloten de gegevens per vijf jaar samen te voegen: 1995-1999.