In het najaar van 1999 vond in de provincie Groningen sterke doortrek van Pimpel- en Koolmezen plaats. Dit kwam met name tot uitdrukking in hoge aantallen tijdens trektellingen en ringvangsten in de Eemshaven. Hoewel massale doortrek in het najaar in sommige jaren geen onbekend fenomeen is, zijn gegevens hierover niet of nauwelijks voorhanden. Van alle Groningse vogelliteratuur wordt in de Lijst van Groningse Vogels (de Bruin en de Bruin, 1997) als enige de Pimpelmees o.a. een invasievogel genoemd. In de waarnemingenrubriek van de Grauwe Gors (23-1 blz. 31) wordt melding gemaakt van doortrek van vele honderden Pimpelmezen door de Eemshaven op 22 oktober 1994 en beschreven dat ook elders, onder andere in de Lauwersmeer, veel groepjes werden gezien. Uit eigen waarnemingen weet ik dat ook 1996 en 1997 jaren waren met sterke trek. Over de Koolmees wordt in Vogels van Groningen (Boekema et al, 1983) geschreven dat het erop lijkt dat de trek een invasieachtig karakter heeft. Met waarnemingen van de Noordkust en Dollard worden 1971 en 1973 als dergelijke jaren genoemd. Omdat in de provincie nog nooit het verloop van een invasie (of sterke doortrek) van zowel Pimpel- als Koolmees is gedocumenteerd, lijkt het zinvol om de waarnemingen van 1999 vast te leggen, hoewel dit materiaal verre van volledig is.