Vogelaars in de Gemeente Groningen opgelet! De kans om waarnemingen uit het stof te halen! Wie heeft waarnemingen BINNEN de gemeente Groningen van de volgende soorten, die NOG NIET gepubliceerd zijn in de waarnemingrubriek van de Grauwe Gors; Rotgans, Witoogeend, Eider, Zwarte en Grote Zee-eend, IJseend, Middelste Zaagbek, duikers, futen, Strandplevier, Zilverplevier, Kanoet, Rosse Grutto, Steenloper, Grauwe Franjepoot, jagers, Drieteenmeeuw en andere zeevogels, jagers, sterns (behalve Visdief en Zwarte Stern), Zwarte Specht, Strandleeuwerik, Duinpieper, Engelse Kwik, Grote Karekiet, Snor, Klapekster, Notenkraker, Raaf, Grauwe Gors en Sneeuwgors. Wie heeft nog informatie over het broeden van de volgende soorten BINNEN de Gemeente Groningen: Kwartel, Waterral, Zomertortel, Kerkuil, Steenuil, Velduil, IJsvogel, Kramsvogel, Sijs, Kleine Barmsijs, Geelgors. Zeer welkom zijn met name gegevens van voor 1980.