In het begin van de jaren negentig broedden er nog meer dan 100 paar Blauwe Kiekendieven in het Nederlandse Waddengebied. Dat aantal is nu gereduceerd tot ongeveer 50. Opmerkelijk daarbij is dat trends op de verschillende eilanden een ander verloop hebben. Van Schiermonnikoog wordt een afname gemeld (bij toename van de Bruine Kiekendief). De laatste jaren lijkt het aantal echter te stabiliseren op circa 6 tot 10 paar. Op Ameland (met ooit 25 paar) valt de enorme afname samen met die van andere muizeneters als Velduil en Torenvalk. Maar ook hier is de stand alweer een aantal jaren stabiel met rond de 5 paar. Terschelling, waar de Blauwe Kiekendief net als op Ameland al vanaf de jaren veertig broedt, laat een voortdurende afname zien die tot dit jaar doorgaat (maximaal 49 paar in 1994; nu tussen 15 en 20 paar). Op Vlieland is de soort inmiddels geen jaarlijkse broedvogel meer. En op Texel, waar de soort zich pas in 1978 vestigde, is na een lichte afname het aantal sinds het jaar 2000 opvallende stabiel (21 territoria). Daar lijkt de situatie dus het gunstigst.