Deze atlas geeft een overzicht van de verspreiding van libellen in Polen. Tot nu toe waren gegevens over libellen uit dit land nogal schaars, wellicht is dit toe te schrijven aan de politieke situatie in het land tussen de Tweede Wereldoorlog en het verdwijnen van het communistische regime. Met het uitkomen van deze atlas is dit veranderd: het boek geeft een goed overzicht van de huidige verspreiding van de libellen. De libellenfauna van Polen lijkt sterk op die van Nederland en België. Van de 73 soorten die uit Polen bekend zijn komen er maar drie soorten niet op de Nederlandse of Belgische lijst voor. Het zijn alle drie oostelijke en alpiene soorten. Omdat ook de klimatologische en geologische omstandigheden vergelijkbaar zijn met die bij ons kunnen we de ontwikkelingen met elkaar vergelijken. Zoals te verwachten zijn er veel overeenkomsten maar ik heb ook enkele opvallende verschillen gevonden. Veel van de uit Nederland verdwenen of hier zeer zeldzame soorten komen in Polen nog wel redelijk verspreid voor. Dwergjuffer is hier het bekendste voorbeeld van, deze soort heeft dan ook terecht een plaats op de kaft gekregen. Maar ook Speerwaterjuffer, Gaffellibel en Oostelijke witsnuitlibel zijn veel algemener dan in Nederland.