Ook in 2003 leverde Joop Kleine weer een lijvig rapport af over de Faunainventarisatie Dwingelderveld e.o. De telreeksen en omvang van hettelgebied zijn indrukwekkend! In het rapport over 2003 worden broedvogels, niet broedvogels en overige fauna behandeld. In het rapport wordt stilgestaan bij de droogte van 2003 en de effecten daarvan op broedvogels. Daarnaast is er aandacht voor de vele beheeringrepen zoals het kappen en dunnen van naaldbossen. Watervogels en steltlopers liepen als gevolg van droogte sterk in aantal terug (Geoorde Fuut, Slobeend, Meerkoet, Watersnip en Tureluur 30-40%). De Kleine plevier profiteerde van het droogvallen van vengedeelten. Verder is opvallend dat Gekraagde Roodstaart en Spreeuw ten opzichte van eind jaren negentig met 35- 45% gekelderd zijn en de Tapuit en Paapje inmiddels met een lantaarntje gezocht moeten worden. Gunstige ontwikkelingen bij Houtsnip, Kleine Bonte Specht en Veldleeuwerik, Graspieper en Roodborsttapuit.