In opdracht van de Provincie Drenthe voerde bureau Vogelinventarisatie De Kraanvogel een volledige vogelinventarisatie uit in het Witterveld. Het gebied is eigendom van het Ministerie van Defensie. Beheeringrepen hebben het gebied in de loop der tijd geleidelijk natter gemaakt en met beweiding en het verwijderen van opslag wordt getracht het gebied open te houden. In totaal werden 66 soorten broedvogels aangetroffen. Hieronder bevonden zich Rode Lijstsoorten als Wintertaling (6) ,Groene Specht (1), Paapje (3) Graspieper (23), Grauwe vliegenvanger (11), Kneu (13), Koekoek (6), Matkop (4), Veldleeuwerik (21), Wielewaal (1) en Tapuit (2). De twee Tapuiten bevonden zich binnen de enige concentratie van konijnen. Uit vergelijkingen met eerder broedvogelinventarisaties (1982-84 en 1996- 2003) komt een toename aan het licht van Roodborsttapuit, Boomleeuwerik, Boompieper, Buizerd, Dodaars, Grasmus en Kleine Bonte Specht. Deze ontwikkeling loopt vrijwel in de pas met de ontwikkelingen op veel Drentse Heideterreinen. Hetzelfde geldt voor negatieve trends zoals die zijn vastgesteld bij Paap, Tapuit, Kneu, Wintertaling en Wulp.