Aeshna viridis is de enige Europese libellensoort die zich (vrijwel) uitsluitend op één vegetatietype, te weten Krabbescheervegetaties, voortplant. Krabbescheer kwam vroeger algemeen voor over een groot deel van Nederland, maar is de laatste decennia tamelijk sterk afgenomen. Door watervervuiling in het algemeen zijn de gebruikelijke Krabbescheervelden teruggedrongen tot kleine, geïsoleerde sloten, trekgaten en plasjes. Verdere bedreigingen zijn de voortgaande verlanding van het betreffende biotoop en de gedurende de laatste tien jaar manifest geworden overbemesting van aanliggende maisvelden.