Dit rapport is in eerste instantie een literatuurstudie, aangcvuld met informatie van een groot aantal libellenspecialisten, die de status van de Europese libellensoorten wil weergeven. Het werkgebied omvat in dit rapport geheel Turkije; Europees Rusland wordt echter buiten beschouwing gelaten. Uit de complete lijst van Europese soorten en ondersoorten (164 in aantal, hoofdstuk 6) zijn er 64, die in detail behandeld worden. Déze soorten hebben in Europa een status die behoort tot de categorieën: zeldzaam, bedreigd, kwetsbaar, bedreigd in sommige delen van Europa of zeldzaam in Europa maar niet bedreigd. Van deze (ondersoorten wordt onder andere het vóórkomen in de landen van Europa, de oorzaak van achteruitgang en opmerkingen over bescherming vermeld. Voor het bepalen van de status zijn veel criteria vermeld. Zo zijn alle "Rode lijsten" van landen/gebieden uit het werkgebied, voor zover deze voorhanden waren, in een tabel opgenomen. Voor Nederland is hiervoor gebruik gemaakt van de concept-lijst van bedreigde soorten. Momenteel ligt een definitieve lijst bij de redactie van de Entomologische Berichten ter publicatie. Het voorkomen op een lijst van bedreigde soorten in een deelgebied heeft echter niet direkt een bepaalde status in Europees opzicht tot gevolg. Over het algemeen lijkt de indeling in statuscategorieën goed afgewogen; voor enkele soorten is de status mogelijk te heroverwegen. Zo valt, gezien de Nederlandse situatie, wellicht over het classificeren van Coenagrion lunulatum als kwetsbaar te twisten.