Dit rapport van Leon Huijs is het verslag van een in 1987 gehouden inventarisatie van libellen in een groot stadspark aan de rand van Nijmegen. Het betreffende park is in de periode 1968-1979 aangelegd als gekombineerd rekreatiepark/ natuurpark en is in oecologisch opzicht nog in volle ontwikkeling. Het verslag beoogt een overzicht te geven van de in dit gebied aanwezige libellenfauna, onderverdeeld in al of niet voortplanlend, deze te relateren aan de oecologie van het park, de (directe) omgeving van het park en de beschreven soorten, alsmede een advies op te stellen om de aangetroffen situatie te behouden, c.q. oecologisch interessant te houden.