De laatste jaren is het niet gelukt om op een bevredigende wijze de jeugdbonds-abonnees te registreren. Een aantal van jullie zullen dat ook ongetwijfeld gemerkt hebben. Om aan alle verwarring een einde te maken is besloten dat alle jeugdbonds-abonnees zich, net als gewone abonnees moeten opgeven bij de ledenadministratie (zie Colofon). Hierbij geldt wel dat het gebruikelijke speciale jeugdbondstarief (zijnde ƒ 5,— per jaar) gehandhaafd zal blijven. Jullie worden verzocht om dit bedrag over te maken op de in het Colofon vermelde girorekening (t.w. 4813206) ten name van J.W. Schoorl, te Amsterdam. Nieuwe abonnees en abonnees die in de loop der jaren door omstandigheden uit de verzending zijn gevallen moeten dus hun naam en adres doorgeven aan de ledenadministratie. Hopelijk kan op deze wijze gewaarborgd worden dat alle jeugdbonders die zulks wensen het Contactblad blijven ontvangen.