Zoals reeds in het vorig Contactblad is vermeld, heeft Marian Verdonk het coördinatorschap van het verspreidingsonderzoek aan libellen, in het kader van de European Invertebrate Survey (EIS), aan ondergetekende overgedragen. In het navolgende wil ik enkele ideeën over mijn invulling van dit coördinatorschap uiteenzetten, waarbij vooral de volgende punten mijn aandacht zullen hebben: 11 Indicatorsoorten: Ik heb een conceptlijst gemaakt van (potentiële) indicatorsoorten. Over de definitieve samenstelling van deze lijst zal nog overlegd worden in het kader van het EIS. Het lijkt mij zinvol wanneer bij oecologisch onderzoeken bij het verzamelen van verspreidingsgegevens aan deze soorten voorrang wordt verleend. De soorten die ik voorlopig voorstel zijn in Nederland vrij zeldzaam en zijn door hun specifieke biotoopsbinding min of meer bedreigd. De voorlopige soortenlijst is: Calopteryx virgo, Lestes virens, Platycnemis pennipes, Coenagrion hastulatum, Ceri-agrion tenellum, Gomphus pulchellus. Aeshna viridis, Aeshna isosceles. Libellula (Ladona) fulva en Leucorrhinia pectoralis. Hierbij nodig ik eenieder uit die op deze lijst op- of aanmerkingen heeft, dezen mij toe te sturen. 21 Lijst van nog op te nemen gegevens; De ben begonnen met het samenstellen van een lijst van instituten en/of libellengeïnteresseerden die verspreidingsgegevens hebben die nog niet in het ElS-archief of het jeugdbondsarchief zijn opgenomen. Het is belangrijk om ook deze gegevens in de toekomst op waamemingsformulier te zetten. 3 I Libellenwaamemingsformulieren: Ik wil onder (amateur-) veldbiologen meer aandacht vestigen op het bestaan van het verspreidingsonderzoek aan libellen in Nederland en wijzen op het bestaan van waarnemingsformulieren waarmee gegevens kunnen worden doorgegeven, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om gegevens in te vullen op een algemeen macrofauna-waarnemingsformulier. Personen die zeer veel gegevens van één bepaalde plaats hebben kunnen vaak beter gebruik maken van dit formulier. 41 Handleiding waarnemingsformulieren. Het lijkt mij zinvol om een nieuwe handleiding te schrijven voor het invullen van het libellenwaarnemingsformulier, zodat het invullen voor de meeste personen eenvoudiger wordt. Voor het samenstellen van de onder punt 2 genoemde lijst wil ik hierbij aan de lezers van het Contactblad de oproep doen om, indien zij zelf in het bezit zijn van waarnemingsgegevens die nog nooit zijn doorgegeven, of van andere personen of instanties weten dat zij beschikken over dergelijke gegevens, deze gegevens alsnog door te (laten) geven. Indien dit niet mogelijk is zou ik het ook bijzonder op prijs stellen als men in ieder geval door zou geven; een kort overzicht van het gegevensbestand met daarbij aangegeven over welke jaren er gegevens zijn, van welke gebieden en over hoeveel waarnemingen het gaat. Bij voorkeur zou men dan ook aangeven of er gegevens bij zijn die betrekking hebben op de in de lijst onder punt 1 genoemde (potentiële) indicatorsoorten. Elk bericht, hoe summier ook, is echter welkom.