Op dit moment worden in Nederland met name vogels en planten gebruikt voor het vormgeven van het natuurbeheer. Mogelijk zouden insecten hierbij een aanvullende functie kunnen vervullen. De dagvlinders, de insectengroep waar op dit moment het meest over bekend is, worden hier al steeds meer voor gebruikt. Misschien dat libellen deze functie bij waterrijke gebieden zouden kunnen gaan vervullen. Zij vormen namelijk een vrij bekende groep insecten, zijn gemakkelijk waar te nemen en relatief eenvoudig op naam te brengen. Hef zwerfvermogen van libellen is enerzijds een nadeel voor de indicatorstatus, daar ze als zwervers kunnen worden waargenomen op plaatsen waar ze zich niet voortplanten, anderzijds kan het ook een voordeel zijn: ze zijn in principe in staat om zich snel te vestigen op plaatsen die door verbetering weer geschikt voor hen zijn. Zouden libellen gebruikt kunnen worden als indicator- en/of monitorsoorten? Tijdens mijn studie heb ik aangetoond dat libellen mogelijk bruikbaar zijn als indicatoren op laaglandbeken in zuid-oost Brabant. Een aantal soorten viel in te delen in de groepen van het bij laaglandbeken gebruikte saprobiesysteem van Moller Pilot. In stilstaande wateren bestaat echter een dergelijk systeem voor waterorganismen niet. Daarom heb ik voor aanwijzingen over de mogelijke indicatorwaarde van libellen in laagveengebieden gekozen voor een referentiegebied als uitgangspunt. Hiervoor is gekozen voor het Hol bij Kortenhoef. Dit kan op het moment beschouwd worden als het best bewaarde laagveengebied van de Utrechtse Vechtstreek.