Eind 1990 is er een artikel 'Lijst van bedreigde en uitgestorven libellesoorten in Nederland' verschenen in Entomologische Berichten (jaargang 50 nummer 7, bladzijden 77 t/m 80). Als schrijver van dat artikel lijkt het mij goed om in het Contactblad hiervan een korte samenvatting te geven. Van de 69 libellesoorten die ooit in Nederland zijn waargenomen moeten 9 als niet inheems worden beschouwd. Dit wil zeggen dat deze zich nog nooit aantoonbaar in Nederland hebben voortgepland. Van de 60 inheemse libellesoorten zijn er 28 soorten (potentieel) bedreigd of uitgestorven. Deze vallen onder te verdelen in de volgende categorieën: Uitgestorven soorten: Gomphus flavipes Ophiogomphus cecilia Waarschijnlijk uitgestorven soorten; Coenagrion armatum Coenagrion mercuriale Nehaletmia speciosa Onychogomphus forcipatus Sterk bedreigde soorten: Sympecma braueri Aeshna subarctica Somatochlora arctica Somatochlora flavomaculata Sympetrum depressiusculum Leucorrhinia albifrons Leucorrhinia caudalis Bedreigde soorten; Sympecma fusca Gomphus vulgatissimus Aeshna viridis Cordulegaster boltonii Orthetrum coerulescens Potentieel bedreigde soorten: Calopteryx virgo Lestes virens Platycnemis pennipes Coenagrion hastulatum Cercion lindenii Ceriagrion tenellum Gomphus pulchellus Anaciaeschna isosceles Libellula fulva Leucorrhinia pectoralis