In 1990 is door mij een vrij uitvoerige inventarisatie gedaan naar het voorkomen van libellen (Odonata) in het Westerveldse Bos in de gemeente Zwolle. Het doel van het onderzoek was tweeledig. In eerste instantie ging het om een simpele inventarisatie van de in dit gebied voorkomende libellesoorten. In tweede instantie betrof het een studie naar de ecologie van de diverse, aanwezige soorten, met als doel de ecologische basisvoorwaarden voor deze te traceren en mogelijke bedreigingen te voorspellen. In het Westerveldse Bos werden veel libellensoorten waargenomen, 24 in totaal, één derde van de in Nederland voorkomende soorten. De diversiteit aan biotopen in het Westerveldse Bos maakt het gebied niet alleen geschikt voor libellen, maar zeker ook voor andere entomofauna, avifauna, flora en macrofungi.