Dit seizoen is er binnen de NJN een project opgestart dat de pretentieuze doelstelling heeft de huidige verspreiding van libellen in Nederland in kaart te brengen. Dit project, binnenbonds aangeduid met het libellenproject, is min of meer afgekeken van de JNM (Belgische jeugdbond), waar een zeer succesvol dagvlinderkarteringsproject loopt. Ook het initiatief van District 6 van de NJN om het Gooi op libellen te inventariseren, ligt aan dit project ten grondslag. Het feit dat de huidige snelheid van verspreidingsgegevens verzamelen in schril contrast staat met de snelheid van biotoopvernietiging of achteruitgang voor vele soorten heeft geleid tot de doelstelling, het huidige verspreidingsbeeld vast te leggen. Hiervoor is de periode '90-'94 gekozen, omdat over die periode een aantal vaste waarnemers gewaarborgd lijkt en er deels al behoorlijk wat gegevens van zijn. Daarnaast wordt geprobeerd om aanvullende gegevens te verkrijgen over de oecologie. Vandaar dat op de achterzijde van het waarnemingsformulier ruimte is voor omgevingsfactoren. Nevendoelstellingen zijn het promoten van libellen binnen de bond en naar buiten toe, mede vanwege depublicitaire mogelijkheden die dit voor de NJN biedt. Om dit alles in gang te zetten is besloten om '92 te gebruiken als opstartjaar en te proberen een waarnemersnetwerk binnen de NJN van de grond te krijgen. Volgend jaar moet dan het project naar buiten worden gebracht en kunnen ook mensen van andere groene organisatie erbij betrokken worden. Uiteraard geldt deze planning niet voor de libellenonderzoekers; u wordt allen vriendelijk verzocht zoveel mogelijk ingev ulde formulieren bij Marcel in te leveren. Daarbij is belangrijk dat er gewerkt wordt met Amersfoortcoördinaten, omdat deze voor iedereen beschikbaar zijn. Alle waarnemers zullen middels een Contactblad van de vorderingen op de hoogte worden gehouden. Als afsluiting is het de bedoeling dat er een voorlopige atlas over de projectperiode gepubliceerd wordt. Deze kan dan als aanzet dienen voor een definitieve atlas, waarvoor dan hopelijk geld wordt uitgetrokken door LNV. De verzamelde gegevens zullen na afloop van het project eigendom worden van het EIS, zodat beschikbaarheid voor volgende projecten gewaarborgd blijft. We hopen dat iedereen enthousiast met het project aan de slag wil en vooral ook dat de cracks van de mogelijkheden gebruik zullen maken om hun kennis over te dragen.