Dit rapport tracht een beeld te schetsen van de veranderingen van de libellenfauna in het verleden in Nederland en doet een prognose over de ontwikkelingen tot 2010 als gevolg van het voorgenomen natuur- en milieubeleid van de overheid. Binnen het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de veranderingen van de libellenfauna met betrekking tot verspreiding en aantallen. De conclusies van het onderzoek zijn uiterst alarmerend. Dat veel soorten de afgelopen eeuw zeer snel zijn achteruit gegaan zal veel mensen bekend zijn. Zelfs diegenen die nog slechts 10 jaar libellen bestuderen zullen hebben kunnen zien dat bepaalde soorten in hun buurt achteruit zijn gegaan of zijn verdwenen. Dit rapport geeft echter aan dat de teruggang in verspreiding nog een genuanceerd beeld geeft van de waarheid. Naast 8 uitgestorven soorten, schatten de auteurs dat van 32 soorten de aantallen de afgelopen eeuw zijn afgenomen tot 1%1 Daaronder ook soorten die we nu nog 'algemeen' noemen, zoals Pyrrhosoma nymphula en Libellula quadrimaculata. De bepaling van de aantalsontwikkelingen geschiedde vaak via 'best professional judgement', waarvan voor een tweetal soorten een beschrijving van de methode wordt gegeven. Naar mijn inzien is deze methode correct gehanteerd.

Contactblad Nederlandse Libellenonderzoekers

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie

Robert Ketelaar. (1994). Veranderingen in het voorkomen van libellen (Odonata) in relatie tot geselecteerde milieuparameters. Proefproject Flora en Fauna 2030, achtergrondreeks, deel 3. Project Ecologische Inpasbaarheid Stoffen. Contactblad Nederlandse Libellenonderzoekers, 22(1), 9–10.