Be te Gent opgerichte internationale vereniging heeft een Latijnse naam gekregen om het internationale karakter nog te onderstrepen. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van zes landen? België, Engeland, Frankrijk, Nederland, de Soviet Unie en West Duitsland. Voorlopig is dit bestuur als volgt samengesteld: Mej.Dr. J.M. van Brink (Penningmeester) (Utrecht), Dr. H.J. Dumont (Secretaris) (Gent), Dr. G. Jurzitza (Karlsruhe), Dr. B. Kiauta (Utrecht), Dr. P.J. Mill (Leeds), Prof.Dr. F. Schaller (Straatsburg), Dr. Z. Spuris (Riga). De contributie bedraagt fl. 17,50 per jaar voor gewone leden die zich vóór 1 januari 1972 aanmelden, en zal na 1 januari fl. 20,-- gaan bedragen. Het lidmaatschap houdt tevens een abonnement op het tijdschrift Odonatologica in. Aanmelding als lid en betaling der contributie kan geschieden bij de penningmeester Dr. J.M. van Brink, Genetisch Instituut, Opaal weg 20, Utrecht (postgiro 2900 van AMRO-Bank Utrecht, met vermelding: “Rekening No. 4561.43-467, Dr. van Brink-Odonatologica”).