Dit rapport is de opvolger van het gelijknamige verslag over de seizoenen 1980/81-1983/84 (Meininger, Baptist & Slob 1985). Het geeft een overzicht van vogeltellingen in het werkgebied van de Dienst Getijdewateren (DGW) en Natuur Milieu en Faunabeheer (NMF) Zeeland: alle getijdewateren (Krammer Volkerak, Oosterschelde, Westerschelde, Voordelta), alle zoute en brakke stagnante wateren (Grevelingen, Veerse Meer; exclusief Oostvoornse Meer), het Markiezaat en alle binnendijkse gebieden in de provincie Zeeland. Het is een gezamenlijke uitgave van de DGW en NMF. Het grootste deel van het rapport wordt ingenomen door een sobers presentatie van het cijfermateriaal: dan wel een opsomming van alle waarnemingen (schaarse soorten), dan wel een weergave van de telresultaten per maand per jaar voor elk van de deelgebieden in tabelvorm. Begeleidende teksten zijn schaars en alleen de ganzentellingen worden wat uitgebreider besproken. Het is dan ook geen rapport om te lezen (ook de voorgangers van dit rapport waren daarvoor duidelijk niet bedoeld), maar om recente telgegevens in na te zoeken. Het is verheugend om te constateren dat het cijfermateriaal al een jaar na dato in dergelijke vorm ter beschikking kon komen. Voor lieden die zich met de aantallen en verspreiding van watervogels en steltlopers in Nederland bezighouden zijn deze rapporten van onschatbare waarde. Met deze vorm van rapportage wordt een voorbeeld gesteld voor de meeste andere provincies. Het zou wat wezen wanneer ook gegevens van het IJsselmeergebied en de Waddenzee op een dergelijk overzichtelijke manier beschikbaar zouden komen. Voor serieuze belangstellenden is een gering aantai exemplaren van dit rapport beschikbaar. Aanvragen naar: Peter L. Meininger, RWS DGW, postbus 8039, 4330 EA Middelburg.