Tijdens de vogeltellingen op Ameland in de afgelopen jaren ten behoeve van een te publiceren avifauna ontbrak steeds de tijd om zeetrektellingen te houden. Nu de tellingen op het eiland vrijwel zijn afgerond, komt er wel tijd beschikbaar om aandacht aan de zeevogels te schenken. Tot dusver werd er op Ameland 300 à 400 uur geteld, vrijwel steeds in het najaar en, in mindere mate, in de winter. Tellingen in het voorjaat ontbreken geheel. Het plan luidt dan ook om in de komende 3-4 jaren elk voorjaar een aantal weekends te plannen in de periode 1 maart – 15 mei, waarin getracht zal worden zo veel mogelijk te tellen. Daarnaast zal worden gestreefd naar een zo goed mogelijke opvulling van de leemten in de huidige kennis van de zeetrek in najaar en winter. De hierbij te verzamelen gegevens zullen op de bekende gestandaardiseerde wijze op uurtotaalkaarten worden ingevuld en door de Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ) worden verwerkt in de periodieke overzichten in SULA en in de halfjaarverslagen. De voorjaarstellingen in 1989 zijn inmiddels achter de rug, naar CvZ-waarnemers met belangstelling voor zeetrektellingen op Ameland worden uitgenodigd te reageren. Te zijner tijd zullen de gegevens eveneens worden opgenomen in de avifauna van Ameland.