In augustus 1989 zal onder suspicion van de Stichting Werkgroep Noordzee in Amsterdam en de Nederlandse Vereniging voor Bescherming van Vogels te Zeist uitkomen het rapport: BEACHED BIRD SURVEYS IN THE NETHERLANDS, 1915-1988; SEABIRD MORTALITY IN THE SOUTHERN NORTH SEA SINCE THE EARLY DAYS OF OIL POLLUTION (C.J.Camphuysen, NSO, 1989). In dit 290 pagina’s tellende (engelstalige) rapport wordt een overzicht gegeven van de zeevogelstrandingen op de Nederlandse kust en de rol die olievervuiling bij de sterfte speelde. In inleidende hoofdstukken wordt het Nederlandse kustgebied beschreven, inclusief de aanwezigheid van zee- en kustvogels (kwetsbaar voor olievervuiling) in onze kustwateren en elders in de zuidelijke Noordzee. De resultaten van een verdwijntijdenonderzoek, uitgevoerd op de Noordhollandse kust in winter en voorjaar 1981/82, zijn opgenomen in een inleidend hoofdstuk, waarin tevens de methode van het NSO onderzoek en de bewerking van het materiaal voor dit rapport uitvoerig aan de orde komt. In de soortbespreking komen alle gevonden vogels in de studieperiode 1969-85, behalve zangvogels, roofvogels, uilen en duiven, uitvoerig aan de orde en worden de strandingen van vóór 1969 en ná 1985 beschreven. Andere doodsoorzaken dan olie (jacht, voedselgebrek, verstrikkingen, chemische vervuiling enz.) komen aan de orde en de effecten worden kort vergeleken. In een aanhangsel is behalve een lijst van de gevonden vogels tevens een ’Oil Vulnerability Index’ opgenomen. Deze index moet gezien worden als een voorstel om de kwetsbaarheid voor olievervuiling van zee- en kustvogels in de Noordzee te kunnen beoordelen. Vaste medewerkers van het NSO en lieden die een substantiele bijdrage aan het telwerk hebben geleverd tussen 1977 en 1985 hebben inmiddels een (gratis) exemplaar van dit rapport besteld. Andere belangstellenden kunnen een exemplaar bestellen bij; Vogelbescherming, Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist, onder vermelding van ”Rapport Beached Bird Surveys 1915-1988”. Het rapport kost ± f 20,= (exclusief portokosten).