(The Scotsman, 16 August 1989) ”Shetland seabirds dying in thousands; Chicks starve to death” luidt de veelzeggende kop in deze Schotse krant. Vastgesteld wordt dat het broedseizoen op de Shetland Eilanden voor Grote en Kleine Jagers, Drieteenmeeuwen, Noordse Sterns en Papegaaiduikers weer op een volslagen mislukking is uitgedraaid als gevolg van acute voedseltekorten. De in totaal zo’n 10.000 paar Noordse Sterns hebben minder dan 100 jongen grootgebracht en op 3 grote Papegaaiduikerkolonies (in totaal 100.000 paren) heeft 90% van de legsels niet geleid tot een uitgevlogen jong. Net als al jaren op de Noorse kolonies komen de eieren wel uit, maar de ouders zijn niet in staat om voldoende vis aan te dragen om de jongen groot te brengen. Alle genoemde soorten zijn daarvoor vrijwel volledig afhankelijk van zandspiering. Van verschillende kanten wordt de roep om een totaal vangstverbod steeds luider. Haardoor de zandspiering in deze wateren het de laatste jaren zo slecht doet is nog steeds onderwerp van discussie. De visstapels nemen snel af doordat de jonge vis niet lang genoeg leeft om zelf tot reproductie te komen. Daarnaast is er wellicht sprake geweest van overbevissing.