Op de NOU/CvZ themadag zeevogelonderzoek in Haren in September 1989 is een voorstel gelanceerd om te komen tot de oprichting van een Nederlandse Zeevogelgroep. Hoofddoel van deze nieuwe groep is de uitwisseling van gegevens/informatie over zeevogelonderzoek vanuit Nederland in de breedst mogelijke zin. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de organisatie van symposia, lezingendagen en workshops, maar ook aan het uitbouwen van Sula tot een medium waarin snel en goed informatie kan worden gebubliceerd. Over de precieze structuur van deze Zeevogelgroep, waarvoor in elk geval in brede kring steun is verkregen, wordt nog gesproken maar de oprichting zal naar verwachting medio 1990 een feit kunnen zijn. In de eerste plannen is uitgegaan van het ombouwen van de CvZ/NOU lieëring. De CvZ, nu sectie van de NOU, zou zijn huidige status verliezen ten gunste van de Zeevogelgroep. De CvZ zou dan een werkgroep van de Zeevogelgroep kunnen worden (en daarmee in zijn huidige vorm blijven bestaan). Het NSO, nu zonder duidelijke status, zou eveneens een werkgroep van de Zeevogelgroep kunnen worden. In andere werkgroepen zou bijvoorbeeld het offshore werk, buitenlands onderzoek en avifaunistisch getint onderzoek kunnen worden ondergebracht. Op 12 december is een bijeenkomst gepland waarop in breder verband over de plannen gesproken wordt. Na afloop van deze bijeenkomst zal de oprichting kunnen worden voorbereid en zal een dagelijks bestuur van de Zeevogelgroep geformeerd worden. Of de structuur opgezet kan worden volgens de eerste voorstellen zal voor een belangrijk deel afhangen van de leden van de CvZ. In het voorjaar van 1990 zal een algemene ledenvergadering worden gehouden waarop concrete voorstellen worden voorgelegd ter goedkeuring. Indien de Zeevogelgroep inderdaad volgens het nu voorgestelde model wordt opgericht, zal geprobeerd worden een dagelijks bestuur te formeren met een zo breed moqelijke verteqenwoordiqinq uit de verschillende ’bloedgroepen’ van zeevogelonderzoek vanuit Nederland. Geïnteresseerden worden verzocht zich te melden bij ondergetekende.