Op 1 januari 1991 zal de Nederlandse Zeevogelgroep worden opgericht. Met deze vereniging wordt beoogd het onderzoek aan zeevogels in en vanuit Nederland te stimuleren en verder te ontwikkelen. Door een nauwere samenwerking tussen onderzoekers, zowel professioneel als amateur, te bewerkstelligen zou al lopend onderzoek kunnen worden verdiept en kan nieuw, op elkaar afgestemd onderzoek worden opgezet. De Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ) en het Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NSO) zullen opgaan in de nieuwe vereniging, die tegelijkertijd de CvZ als sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) zal vervangen. Er is dus niet zozeer sprake van een nieuwe groep, maar veeleer van reorganisatie om krachten te bundelen en versplintering van onderzoek aan zeevogels in ons land tegen te gaan. Een belangrijk doel van de Zeevogelgroep is de uitwisseling van gegevens. Omdat SULA het orgaan van de groep zal worden, staat het uitgeven hiervan centraal, naast de organisatie van symposia en themadagen. Behalve dat hierbij het onderzoek aan zeevogels onder de aandacht van een breder publiek gebracht zal worden hebben deze bijeenkomsten tot doel om contacten met onderzoekers van andere aspecten van het mariene milieu te onderhouden. De Nederlandse Zeevogelgroep hoopt door het representeren van (bijna) alle Nederlandse zeevogelonderzoekers een centraal aanspreekpunt te kunnen vormen voor een eerste contact van buitenstaanders en buitenlanders met Nederlands zeevogelonderzoek. Een geformeerd voorlopig bestuur zal tijdens de oprichtingsvergadering begin 1991 worden voorgedragen aan de leden. Aan de huidige leden van de CvZ en de abonnees van het tijdschrift SULA zal worden voorgesteld om het lidmaatschap van de nieuwe organisatie te aanvaarden. Leden van de Zeevogelgroep ontvangen het tijdschrift SULA en worden geïnformeerd over activiteiten en overige publicaties van de Zeevogelgroep. In SULA zullen NSO en CvZ publicaties blijven verschijnen, maar gestreefd wordt naar een verbreding van de inhoud met andere takken van zeevogelonderzoek. Artikelen of korte bijdragen voor SULA over zeevogels of zeezoogdieren worden door de redactie met belangstelling tegemoet gezien. Al in 1990 is SULA in een sterk verbeterde uitvoering verschenen en voor eind 1990 wordt een speciaal nummer met een overzicht van Nederlands zeevogelonderzoek voorbereid.