Deze twee recent verschenen rapporten van trektellingen op in het “binnenland” gelegen telposten verdienen ook voor zee- en kustvogeltrektellers de aandacht. Het gaat hier namelijk om twee strategisch belangrijk gelegen posten voor (nietzee)eenden, ganzen en steltlopers, te weten de Eemshaven aan de Waddenzeekust en de Rotterdamse Hoek (Noordoostpolder) aan de IJsselmeerkust. Eerstgenoemde post kan zelfs wel een zeetrekpost worden genoemd en bij de hier in het najaar uitgevoerde trektellingen wordt zelfs op de zeetrekwijze waargenomen: constant wordt met de kijker over het water gekeken om de trekkende vogels op te sporen. In het najaar van 1986, tussen 1 augustus en 30 november, is aan de Eemshaven dagelijks geteld, waardoor in dit seizoen gegevens werden verkregen over maar liefst 819 uur. Het verslag geeft na een uitgebreide uitleg over de methode van waarnemen en de bewerking van de gegevens, de weersomstandigheden en een samenvatting van de resultaten een uitgebreide beschrijving van de trek per soort. In totaal werden 139,535 vogels geteld, waarvan hel merendeel Spreeuwen betrof. Een greep uit de voor zeetrektellers interessante resultaten: 579 duikers, 284 Futen, 20991 ganzen (waaronder 4602 Kleine Rietganzen, 5806 Grauwe Ganzen, 7161 Brandganzen en 2716 Rotganzen), 7824 Smienten, 4109 Wintertalingen, 2886 Pijlstaarten, 299 Brilduikers, 229 Middelste Zaagbekken, 5936 Noordse Stern/Visdieven, 719 Dwergsterns (ook vaak oostwaarts de Eems opvliegend, wellicht om over het binnenland verder te trekken!) en 2131 Zwarte Sterns. Eidereenden lijken liever niet over de Waddenzee binnen te komen: in tegenstelling tot bij de oktobertellingen van de CvZ op de oostelijke Waddeneilanden kwam men bij de Eemshaven slechts tot het bescheiden totaal van 688 vogels. Zwarte en Grote Zeeëend werden met respectievelijk 64 en 14 exemplaren ook maar weinig waargenomen. “Echte” zeevogels werden ook wel gezien, getuige de volgende getallen: 1 Noordse Stormvogel, 5 Vale Stormvogeltjes, 6 Jan van Genten, 39 Kleine en 1 Middelste Jager en 14 Drieteenmeeuwen.