Het zal de meeste lezers van SULA bekend zijn dat de Club van Zeetrekwaarnemers, evenals de volgend jaar operatief wordende Zeevogelgroep Nederland, een sectie is van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). Hieraan is nooit de verplichting verbonden geweest voor onze leden om ook lid van de NOU te zijn en dit zal in de toekomst ook niet gaan gebeuren. Niettemin willen we er graag vanaf deze plaats op wijzen dat deze, nog al te vaak als wat ’stoffige’ vereniging bekend staande organisatie grote plannen voor de nabije toekomst op stapel heeft staan voor wat betreft de verspreiding van interessant leesvoer. Een eerste begin is al gemaakt met de productie van een 364 pagina’s tellend extra nummer van ARDEA afgelopen maand, waarin allerlei aspecten worden belicht over de trek van "zoute" steltlopers vanuit de Westafrikaanse overwinteringsgebieden naar de pleisterplaatsen in de Waddenzee. Het behoeft geen betoog dat een serie van dergelijke verhandelingen een schat aan achtergrondinformatie bevat over het hoe en waarom van de steltlopertrek, die in het voorjaar tijdens zeetrektellingen kan worden geconstateerd. Andere op stapel staande afleveringen van ARDEA, deels ook extra nummers (extern gesubsidieerd), zullen zijn gewijd aan meeuwen, ganzen en Aalscholvers, terwijl ook binnenkort een proefschrift over biometrie als hulpmiddel voor het vaststellen van de herkomst van steltlopers het licht zal zien.