Sinds maart 1987 worden vogeltellingen uitgevoerd aan boord van het MS Holland door leden van de Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ). Zij zijn hiertoe in de gelegenheid gesteld dankzij een samenwerkingsverband CvZ/Dienst Getijdewateren (Rijkswaterstaat). Helaas kwamen de gegevens niet beschikbaar, omdat er geen mogelijkheden waren om de waarnemingen in de computer in te voeren. Om de geweldige achterstand, zo’n 140 waarnemingsdagen, in te lopen heeft DGW de gegevens, middels een tijdelijke aanstelling, laten invoeren. Inmiddels is het belangrijkste deel van deze klus, de invoer en waar nodig de reconstructie van de navigatie gegevens, voltooid. Verwacht wordt dat nog dit voorjaar alle gegevens voor computeranalyse beschikbaar zullen zijn. In totaal gaat het om 46 zeereizen en ruim 960 waarnemingsuren: een afgelegde afstand van 11,968 nautische mijlen (ruim 22,000 kilometer) en een onderzochte oppervlakte bandtransect van ruim 6600 km2. De tellingen aan boord van de Holland geven, samen met het door het NIOZ gecoördineerde vogelonderzoek aan boord van MS Tridens, MS Aurelia, MS Navicula en enkele andere schepen en de vliegtuigtellingen van DGW, een mooi beeld van de zeevogelrijkdom van het Nederlands deel van het Continentale Plat. Het ligt in de bedoeling om het onderzoek op zee de komende jaren voort te zetten: in een samenwerkingsverband Nederlandse Zeevogelgroep / DGW / NIOZ. Thanks to Dienst Getijdewateren (DGW, Rijkswaterstaat), the vast amount of data collected during surveys on board MV Holland since March 1987 could be computer processed. Data of 46 journeys, travelling nearly 12,000 nautical miles and covering some 6,600 km² band transect, will soon be available for computer analysis. This set of data, together with information collected from ship-based surveys coordinated by Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) and results from aerial surveys (DGW) in these years, provides a good impression of seabird life in the Dutch sector of the North Sea. New surveys are planned for the years to come.