Eerder verschenen twee rapporten over de zeevogelverspreiding op de Noordzee (zie Limosa 62(2)), maar vanaf eind 1986 concentreerde de aandacht van het Seabirds At Sea Team zich op de wateren ten westen van Schotland en op de Ierse Zee. Het is een groot, rijk en uiterst gevarieerd gebied en het mag dan ook een prestatie genoemd worden dat in amper vier jaren tijd deze nieuwste atlas kon worden geproduceerd. In een aantal inleidende hoofdstukken wordt een schets gegeven van de oceanografie, het ecosysteem en de invloed van de mens. De werkwijze in het veld wordt in een apart hoofdstuk toegelicht, evenals de behandeling van de gegevens. Het volgende hoofdstuk is gewijd aan de interpretatie van de gegevens, onzekerheden, problemen tijdens het onderzoek en fluctuaties in aantallen. De broedvogelaantallen van het gebied worden samengevat in hoofdstuk 7, terwijl de daaropvolgende 32 soort- (of groep-) besprekingen de hoofdmoot van het rapport vormen. Tenslotte wordt de kwetsbaarheid van verschillende gebieden nog eens toegelicht. De uitvoering is inmiddels bekend: middels een aantal verspreidingskaarten (dichtheden (n/km²) per kaartblok of aantal per afgelegde afstand) wordt een indruk gegeven van het voorkomen op zee van de verschillende soorten. Verdere toelichting wordt gegeven aan de hand van staafdiagrammen met seizoenpatronen, terwijl het onderzochte gebied dikwijls in deelgebieden wordt besproken. De gegevens werden aan boord van schepen, vanuit de lucht, of vanaf de kust verzameld. Net als bij het eerste rapport over de Noordzee is de lezer onwillekeurig geneigd te schrikken van de omvang van de niet-onderzochte stukken. Toch draagt het SAST met dit rapport weer op onnavolgbare manier bij aan onze kennis over zeevogelverspreiding op zee en hun consistente aanpak dwingt respect af. Met een klein, hardwerkend team zijn zij keer op keer in staat gebleken dergelijke enorme klussen te klaren. Onvolkomenheden in de lay out en productie van de eindrapporten moeten maar voor lief genomen worden. Bij menig onderzoeker zijn aanmerkelijk kleinere projecten, wellicht door een drang naar perfectie, niet afgerond met een dergelijk eindverslag. Voor elke zeevogelliefhebber de aanschaf waard.