Trends in hel percentage olieslachtoffers in de Noordzee’ Over het algemeen kan het aandeel olieslachtoffers van het totaal aantal dode vogels op een strand als een afspiegeling worden beschouwd van de mate van olievervuiling van grote aangrenzende zeegebieden. Resultaten van Internationale Olieslachtoffertellingen in de winters 1972-1991 zijn opgesplitst in 3 deelgebieden: Oostelijke Noordzee, Het Kanaal en de Britse oostkust. Alleen 4 soorten alkachti- gen worden besproken. De gedurende de 19 onderzoeksjaren afnemende trends in het aandeel met olie besmeurde alkachtigen zijn significant voor zowel de westelijke Noordzee als voor het Kanaal (p< 0.05, df 17). Langs de Britse oostkust daalde de oliebesmetting tot onder de 10%. In de oostelijke helft van de Noordzee zijn geen duidelijke veranderingen opgetreden. Sinds 1987 is het aandeel olieslachtoffers onder de alkachtigen sterk afgenomen in de gehele Noordzee, maar deze periode is nog te kort om te zien of het hier om een nieuwe tendens gaat of om een incident. De verschillen in de mate van oliebesmeuring van alkachtigen in de Noordzee kunnen een afspiegeling zijn van het succes van genomen maatregelen ter bestrij- ding van olievervuiling.