’Maatregelen om illegale olielozingen legen te gaan – hoe bereiken we dit doel?’ Het aantal illegale olielozingen is nog steeds onaanvaardbaar groot. De Nederlandse regering zal daarom een actief beleid gaan voeren om deze lozingen tegen te gaan, door: (1) een intensieve en voortdurende voorlichtingscampagne, (2) het stimuleren van het gebruik van havenontvangst-installaties door kostenverlaging en verbetering van service, (3) het intensiveren van controle en het verbeteren van surveillances met het opsporingsvliegtuig in kwalitatief en kwantitatief opzicht, met daarbij een intensievere uitwisseling van informatie met de buurlanden, (4) verbetering van de mogelijkheden tot vervolging van en maatregelen tegen en veroordeling van overtreders.