De meningen zijn verdeeld. Meeuwen kunnen tegenwoordig een dak als surrogaatduin waarderen, mensen stellen deze verandering van voorkeur minder op prijs, althans sommigen niet, getuige een bericht in de Leidsche Courant van 8 april 1992: ”Meeuwenplaag kan jaren duren”. In 1991 bleken daar ca. 300 paar meeuwen op daken te hebben genesteld. Volgens Arie Spaans gaat het voornamelijk om Zilvermeeuwen Larus argentatus, maar ook 10-20 paar Kleine Mantelmeeuwen L. fuscus zijn van de partij. Elders in Nederland is al vaker melding gemaakt van het broeden op daken door meeuwen. Op dit moment zijn vooral aan de kust gelegen plaatsen in trek, maar ook in Delft, Zoetermeer en Amsterdam zijn ”verdachte” individuen gesignaleerd. Behalve genoemde soorten kunnen ook Stormmeeuwen L. canus (zie Woutersen, elders in deze SULA) en zelfs Visdieven Sterna hirundo op een dak uitstekend hun ei kwijt (Limosa 64: 25-26). Kokmeeuwen L. ridibundus zijn nog niet nestelend op daken vastgesteld. Het in toenemende mate broeden op daken is mogelijk een reactie op de toegenomen stand van de Vos Vulpes vulpes in de duinen, die het broedsucces in sommige gebieden sterk reduceren. Op het Hoogovensterrein in IJmuiden broedt reeds een paar duizend paar op daken. Het lijkt zinvol om de ontwikkeling van (mogelijk) op daken broedende meeuwen goed in de gaten te houden, zeker nu in vosrijke gebieden de meeuwenstand sterk terugloopt. Teneinde inzicht te krijgen in de omvang van dit fenomeen worden waarnemingen, hoe incidenteel ook, gaarne tegemoet gezien op onderstaand adres. Extra informatie als aantal paren, bestrijdingsacties, broedsucces en dergelijke is natuurlijk altijd welkom. De gegevens zullen worden samengevat in SULA en worden opgeslagen bij SOVON.