Sinds het begin van de jaren zeventig worden in Polen regelmatig olieslachtoffers geteld en voor bijvoorbeeld de Baltische kust en de baai bij Gdańsk zijn nu lange tijdreeksen beschikbaar. In deze bijdrage worden de vondsten uit de jaren zeventig (literatuur) vergeleken met die in de laatste jaren. Opvallend is dat de dichtheid dode vogels ongeveer gelijk gebleven is. maar dat het aandeel met olie besmeurde exemplaren sterk is afgenomen (figuur 2, staafdiagram). Tegelijkertijd nam het aandeel IJseenden Clangula hyemalis, Zwarte Zeeëenden Melanitta nigra en Grote Zeeëenden M. fusca, van oudsher de talrijkste olieslachloffers, proportioneel af (figuur 2, lijndiagram). De gegevens zijn een indicatie van een verbeterde situatie in de Poolse Oostzee waar het gaat om olievervuiling. De oorzaak wordt gezocht in de intensievere controle en strengere straffen. De belangrijkste doodsoorzaak voor zeevogels voor de Poolse kust is op dit moment verdrinking in visnetten.