Op de laatste jaarvergadering in Leiden heeft ondergetekende Jan den Ouden in het bestuur van de Nederlandse Zeevogelgroep opgevolgd als vertegenwoordiger van de Club van Zeetrekwaarnemers. Om de CvZ te kunnen vertegenwoordigen is het van belang op de hoogte te blijven van hetgeen er leeft onder de actieve zeetrektellers. Enerzijds zal ik trachten contact te houden met enkele tellers, anderzijds kunnen tellers contact met mij opnemen. Wellicht kan één en ander in de toekomst uitmonden in een soort kerngroep CvZ. Een ander punt is het uitbrengen van zeetrekverslagen. Momenteel wordt er door een aantal mensen gewerkt aan twee halfjaarverslagen. Er is echter nog steeds een grote achterstand in de verslaglegging. Om deze weg te werken zijn mensen nodig die een (klein) deel van een verslag, bijvoorbeeld een soortgroep, willen schrijven. Leuk werk dat niet te veel tijd hoeft te kosten. Vrijwilligers kunnen zich bij ondergetekende aanmelden: Leon.Springerlaan 300, 2033 TH Haarlem, 023-333045