De Nederlandse Zeevogelgroep is er, in samenwerking met de Dutch Birding Association, in geslaagd een unieke ’pelagic trip’ te organiseren naar een afgelegen deel van het Nederlands Continentaal Plat: het Friese Front. Op zaterdag 14 augustus 1993 zal MS Mercuur u vanuit Den Helder naar deze ornithologische ’last frontier’ van Nederland brengen. Alleen biologen hebben de afgelopen jaren gelegenheid gehad dit zeegebied te exploreren. Zij keerden terug met enthousiaste verhalen! Het Friese Front is een zeegebied ongeveer 65 zeemijl ten NNW van Den Helder, waar als gevolg van diverse samenkomende zeestromen hoge concentraties mineralen aan de oppervlakte komen. Een uitzonderlijk hoge algenproductie is hiervan het gevolg. De langdurige algenbloei in het voorjaar en zomer verklaart de hoge visstand in deze periode, en daarmee de aanwezigheid van veel visetende zeevogels en walvisachtigen. Elke zomer komen duizenden Zeekoeten met hun jongen naar dit gebied om te ruien, terwijl ze profiteren van het grote voedselaanbod. Vele andere soorten zeevogels kunnen op de trip verwacht worden. De tocht zal begeleid worden door Mardik Leopold, als bioloog verbonden aan het NIOZ op Texel, bestuurslid van de NZG en Friese Front specialist bij uitstek. Hij zal schipper Nan-Dirk Lont naar de beste zeevogelplekken dirigeren. Na aankomst bij het front zal er ’geschumd’ worden, dat wil zeggen dat er visafval overboord gezet zal worden teneinde zeevogels in de nabijheid van het schip te lokken. Als u wilt deelnemen aan deze bijzondere tocht kunt u Dfl. 40,00 overmaken op postgiro 297 05 81 t.n.v. W.E.M. van der Schot, Amsterdam, onder vermelding van ’Friese Front’ en uw telefoonnummer. In de loop van juli kunt U schriftelijke details over deze tocht tegemoet zien.