In totaal werden 74 waarnemingen van walvisachtigen ontvangen en daarbij ging het om 230 exemplaren en 4 verschillende soorten. Het meest spectaculair was de waarneming van 6 Potvissen Physeter macrocephalus bij Ameland (zie elders in dit nummer). Daarnaast werden behalve 2 groepjes ongedetermineerde dolfijnen (totaal 7 exemplaren), 4 meldingen van Dwergvinvissen Balaenoptera acutorostrata (4 exemplaren), 32 meldingen van Witsnuitdolfijnen Lagenorhynchus albirostris (140 exemplaren) en 33 meldingen van Bruinvissen Phocoena phocoena (71 exemplaren) ontvangen (figuur 2). Wanneer de in figuur 2 uitgezette waarnemingen worden vergeleken met de uitgezette waarnemingsinspanning in figuur 1, ontstaat een goede indruk van de plaatsen waar wel en niet veelvuldig zeezoogdieren konden worden gezien. Op grote afstand van de kust werden in de westelijke helft van de Noordzee beduidend meer zeezoogdieren opgemerkt dan ten oosten van 2°OL, de transecten in de Zuidelijke Bocht leverden vrijwel niets op, en de tellingen in de Duitse Bocht waren vooral succesvol ter hoogte van het Duitse Waddeneiland Sylt. Ofschoon dit patroon enigszins geflatteerd is door verschillende weersomstandigheden, is het in grote lijnen een bevestiging van eerdere bevindingen. Dwergvinvissen werden uitsluitend gezien in een klein, dolfijnenrijk gebied ten oosten van de Noordoostengelse kust. Ook de meeste Witsnuitdolfijnen werden in dit gebiedje aangetroffen (5 mei 1993, RV Tridens, HO, HvB). In een half uur tijd werden hier 21 kleine troepjes Witsnuitdolfijnen aangetroffen (2-10 exemplaren bijeen). Veel van deze groepjes benaderden het schip om even bij de boeg mee te zwemmen en daarbij konden fraaie foto’s worden gemaakt (HO). De op deze dieren vrij veel voorkomende witte littekens op vooral kop en rugvin konden zo worden vastgelegd ter vergelijking met latere ontmoetingen. Verschillende keren werden groepjes Witsnuitdolfijnen waargenomen die werden vergezeld door zeevogels. Meestal ging het daarbij om kleine troepjes meevliegende Drieteenmeeuwen, soms om Jan van Genten of beide soorten te zamen. Sommige groepjes dolfijnen werden op enige afstand van het schip gezien waar ze hoog uit het water opsprongen.