De werkgroep Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ) heeft zich in het verleden nooit intensief bemoeid met de documentatie en registratie van zeldzame en schaarse soorten. Pogingen om hier in overleg met de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) verandering in aan te brengen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Niettemin blijkt dat zeetrekwaarnemers voor sommige soorten in zeer grote mate het avifaunistische beeld bepalen. Dit wordt duidelijk als we bij een aantal soorten bekijken hoeveel exemplaren door de CvZ zijn geregistreerd in de periode 1974- 1990. Van de Vale Pijlstormvogel zijn dit er 27 (vergelijk met 29 aanvaarde exemplaren tot en met 1990 door het CDNA), van de Grote Pijlstormvogel 18 (11 aanvaarde exemplaren tot en met 1990 door de CDNA), en van de Vorkstaartmeeuw 190. Bij een zo groot aandeel van zeetrekwaarnemingen in het avifaunistisch beeld van diverse zeevogelsoorten is de verantwoordelijkheid van de werkgroep CvZ voor een goede registratie en beoordeling duidelijk. Dat de werkgroep CvZ deze noodzaak niet altijd heeft onderkend, bleek uit een bij wijze van steekproef uitgevoerde controle op waarnemingen van zeldzame en schaarse soorten waargenomen en geregistreerd door de werkgroep CvZ in 1984. Hierbij bleek dat veel waarnemingen van soorten, waarvan toen ook al een beschrijving verlangd werd, niet of onvoldoende waren gedocumenteerd. Om te voorkomen dat slecht of niet gedocumenteerde waarnemingen een eigen leven gaan leiden en dat waardevolle gegevens onterecht als ’ongeloofwaardig’ verloren gaan, is een centrale beoordeling van deze soorten gewenst. Hiertoe is op 1 januari 1994 binnen de werkgroep CvZ van de Nederlandse Zeevogelgroep een commissie in het leven geroepen die de waarnemingen van zeldzame en schaarse soorten gaat beoordelen. Deze commissie heeft als doelstelling een zo reëel mogelijk inzicht te verkrijgen in het voorkomen van zeldzame en schaarse zeevogels waarvan de waarnemingen door de werkgroep CvZ worden verzameld. Alle waarnemingen van zeldzame en schaarse soorten zullen vanaf 1 januari 1994 door de commissie beoordeeld worden. Ook zal met terug werkende kracht het CvZ-archief doorlopen worden om oude waarnemingen te beoordelen naar huidige inzichten. Jaarlijks zal in SULA een overzicht geplaatst worden met de in het voorgaande kalenderjaar waargenomen en beoordeelde schaarse en zeldzame soorten.