Zoals gebruikelijk nam de telactiviteit landelijk sterk toe, met als uitschieters de nationale tellingen van midden december en eind februari. In de rest van het voorjaar en in de zomer was het aantal tellingen klein en vooral afkomstig van de Noordhollandse kust (De Windbreker) en van Ameland (J.N. Dnsen). In december werd bijna 300 km kust onderzocht. De talrijkste soorten waren Zeekoet (210), Eidereend (96), Zilvermeeuw (61) en Bergeend (57). Van de Zeekoeien was 80% met olie besmeurd. Opvallend talrijk voor de tijd van het jaar was de Fuut (27 exemplaren, 62% met olie besmeurd). Opmerkelijke vondsten waren Kuifaalscholver (1) en Ree (1). In januari, toen 105 km werd geteld, was de Zeekoet opnieuw de talrijkste soort (158) en hiervan was net iets meer dan de helft (65%) met olie besmeurd. Opmerkelijke vondsten waren Noordse Pijlstormvogel (1) en Vos (1). In februari werd 186 km geteld en de Zeekoet was met 266 exemplaren de talrijkste soort. Slechts 50% van de Zeekoeien was met olie besmeurd. Alken waren nog steeds schaars vertegenwoordigd. Andere veel voorkomende soorten waren Drieteenmeeuw (35), Scholekster (29) en Zilvermeeuw (28). Het merendeel van de landelijke telling viel in de maand maart (250 km geteld). Opvallend grote aantallen Rotganzen werden gevonden (totaal 69), vooral langs de Friese kust, en berichten uit deze regio maakten duidelijk dat dit nog maar het topje van de ijsberg was. Andere veel voorkomende soorten waren Scholekster (90), Eidereend (65), Drieteenmeeuw (53), Zwarte Zeeëend (49) en Zilvermeeuw (44), maar de talrijkste soort was opnieuw de Zeekoet (261, 58% met olie besmeurd). In maart werden bovendien flinke aantallen zangvogels, vooral lijsters en Spreeuwen, op het strand aangetroffen. Na maart nam de ’effort’ snel af: april 25, mei 12, juni 15, juli 12, augustus 21 km. In april was de Zeekoet nog steeds de talrijkste soort (25 exemplaren). In mei werd geen enkele Zeekoet meer aangetroffen en in totaal ging het slechts om 22 vogels (1.8/km). In juni werden behalve wat oude resten van verschillende soorten vogels 10 Noordse Stormvogels aangetroffen, 8 Eidereenden en wat meeuwen. In juli en augustus was de Zilvermeeuw de meestvoorkomende soort (14 en 29 exemplaren). Verstrikkingen in plastics (vooral nylon visdraad) werden vastgesteld bij 4 Zilvermeeuwen, een ongedetermineerde eend, 1 Eidereend, 1 Kievit, 1 Drieteenmeeuw en 1 Jan van gent.