Alleen de Zuidhollandse kust werd in deze periode in het geheel niet onderzocht, maar verder werden flink wat tellingen ontvangen, vooral uit de maanden maart en april (totaal 219 km strand). Van de 922 aangetroffen vogels was 28.0% met olie besmeurd. Hoge bevuilingspercentages werden gevonden bij de Jan van Gent (71.4%, n= 14), Zwarte Zeeëend (73.5%, n= 98), Drieteenmeeuw (75.0%, n= 24), Zeekoet (75.6%, n= 78) en Alk (75.0%, n= 16). Van de meest talrijke soort, de Eidereend, was slechts 5.6% met olie in aanraking gekomen (n= 392). De winter 1994/95 was uitermate mild en bovendien de vierde milde winter in successie. Als gevolg daarvan werden van de meeste soorten waterwild (futen, zwemeenden, duikeenden, steltlopers) tamelijk kleine aantallen aangetroffen. Slechts zes (Roodkeel-) duikers werden gevonden, waarvan in elk geval vier exemplaren met olie besmeurd waren. Vier Futen en twee Roodhalsfuten waren de enige vertegenwoordigers van dit geslacht (tenminste twee olieslachtoffers). Het totaal van 47 Noordse Stormvogels is aan de hoge kant en hiervan was een minderheid (18.6%, n= 43) met olie besmeurd. Eén van de 15 Jan van Genten was in vistuig verstrikt geraakt. De Bergeend (17), Eidereend (421) en Zwarte Zeeëend (107) waren de enige eendachtigen die frequent werden gerapporteerd. Daarnaast werden drie soorten ganzen en nog drie soorten eenden aangetroffen in zeer kleine aantallen. De Scholekster was de enige steltloper waarvan meerdere exemplaren werden gevonden (17), vijf andere soorten werden elk slechts éénmaal aangetroffen. Van de meeste Larus-meeuwen was minder dan 20% met olie in aanraking geweest. Opvallende vondsten waren 1 Bruine Kiekendief en 1 Middelste Jager. Informatie van: NZG/NSO A. Barnhoorn, CJ. Camphuysen, R. Costers, K. van Dijk, E. Douwma, J. Feddema, H. Gartner, G.M. Goedhart, A. Gronert, R. Gronert, S. Hart, J.N. Unsen, F. Jachmann, J. de Korte, A.A. Krans, B. Kuiken, D. Kuiken, R. Kuipers, G. Leaper, M.F. Leopold, T. Mank, K. Philippart, D. Schut, J. Sytsma, M. Versluys, VWG Den Helder, De Windbreker.